Consument


Aangezien wij onderdeel zijn van R&R Tackle hanteren we dezelfde voorwaarden.

De algemene voorwaarden van R&R Tackle zijn opgebouwd uit de volgende delen:

I Begripsomschrijving
II Algemeen gedeelte

I ) Begripsomschrijving:

R&R Tackle: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, R&R Tackle gevestigd te Tolbert.

KVK nr: 02084223

BTWNR: NL176118196B01

Rabobank Leek
IBAN NL42RABO0341090972
BIC code bank: RABONL2U

Webwinkel: Presentatie- en verkoop plaats op het internet van R&R Tackle.

Wederpartij: Degene die door ondertekening - of andere wettelijk geldende - wijze de gelding van deze voorwaarden heeft aanvaard en door middel van een order verklaart hiermee akkoord te gaan.

Order: Schriftelijke bestelling bij R&R Tackle.

Losse verkoop: Verkoop van producten via persoonlijk contact.

Verkoop op afstand: Verkoop zonder persoonlijk contact, of via de telefoon.

Vertegenwoordiging: Het bedrijf kan alleen vertegenwoordigd worden door R.P. van Bemmelen. Indien een ander natuurlijk persoon zich voordoet als voor mij sprekende heeft deze een schriftelijke bevestiging van bovenstaand persoon.

Klant: Consument of bedrijf

Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bedrijf: Een persoon die wel handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Schriftelijk: Per post of per e-mail


II) Algemeen gedeelte
1.1 Toepassing: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen R&R Tackle en een consument of bedrijf. Van deze voorwaarden kan enkel en alleen na schriftelijk overleg tussen beide partijen worden afgeweken. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts eenmalig en voor de termijn die schriftelijk is overeengekomen geldig tenzij anders door beide partijen is besloten.

1.2 Aanbiedingen / offertes: Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij R&R Tackle praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of offertenummer of is naar datum bepaalbaar. R&R Tackle is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument - bij voorkeur - schriftelijk binnen 14 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief BTW (19%), tenzij anders aangegeven. R&R Tackle kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en de in maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien op bovenstaande punt een aanvaarding van de offerte wordt gedaan kan R&R Tackle hiervan afzien. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met R&R Tackle. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding (14 dagen) door de consument van R&R Tackle's aanbod.

1.3 Levering: R&R Tackle is wettelijk verplicht het bestelde binnen 30 dagen te leveren. Indien deze termijn niet kan worden gehaald kan de consument kosteloos zijn bestelling annuleren. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van R&R Tackle te Tolbert. De kosten voor verzending van de gekochte artikelen zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter hand worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument, nadat R&R tackle hem hiervan op de hoogte heeft gesteld. De klant zal in dat geval voor alle aanvullende kosten aansprakelijk zijn. Indien R&R Tackle gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan R&R Tackle ter beschikking heeft gesteld. Indien R&R Tackle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven termijn nimmer met meer dan 1 week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant R&R Tackle schriftelijk in gebreke te stellen.

1.4 Garantie: R&R Tackle garandeert dat de te leveren producten voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Deze garantie geldt eveneens voor producten die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland. De garantie geldt voor de termijn van 14 dagen na levering, tenzij de fabrikant een langere garantietermijn hanteert. In dat geval wordt de fabrieksgarantie overgenomen. De bij de bestelling geleverde factuur geldt als garantiebewijs indien hierop voor voldaan is getekend. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties zal R&R Tackle de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving inzake het gebrek door de klant, naar keuze van R&R Tackle vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de consument verplicht op kostte van R&R Tackle het product te retourneren aan R&R Tackle op de door R&R Tackle te bepalen wijze. Van bovenstaande kan worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. De hierboven genoemde garantie geld niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van R&R Tackle, consumenten of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel het product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. Indien het product niet overeenstemt met het geen was afgesproken en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is R&R Tackle niet aansprakelijk voor gevolgschade.

1.5 Monsters en modellen: Monsters en/of modellen kunnen worden getoond of verstrekt aan een klant. Bij het verstrekken van een monster blijft R&R Tackle eigenaar van het product, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.6 Eigendomsvoorbehoud: R&R Tackle blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan .

1.7 Onderzoek en Reclames: De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, maar in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde overeenkomstig is met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventueel zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan R&R Tackle te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan R&R Tackle, met inachtneming van het hierboven bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is R&R Tackle gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen. Indien tijdig wordt gereclameerd blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst de klant gebrekkige producten te retourneren, dan geschied dat met voorgaande schriftelijke toestemming van R&R Tackle en op een wijze zoals door R&R Tackle aangegeven.

1.8 Herroepingsrecht: Conform de wetgeving “Verkoop op afstand” heeft de consument het recht om binnen een termijn van 7 dagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. De termijn van 7 dagen gaat in op het moment dat de consument of degene die namens de consument goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan. R&R Tackle brengt geen kosten in rekening anders dan het retourzenden. Wel dient het product ongebruikt en in originele verpakking retour gezonden te worden. R&R Tackle is verplicht het door de consument betaalde bedrag minus de verzendkosten binnen 30 dagen terug te storten op de rekening van de consument. Herroepingsrecht geldt niet voor artikelen waarvan er van te voren is aangegeven dat het een special order betreft, dit valt onder de uitsluiting “maatwerk”.

1.9 Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment dat deze aan de klant juridisch en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van een door de consument aan te wijzen derde worden gebracht.

2.0 Prijsverhoging: Indien R&R Tackle met de klant bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is R&R Tackle niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Indien de prijsverhoging plaatsvindt nadat de overeenkomst is gesloten kan de klant deze schriftelijk ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

2.1 Betaling: Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf plaats te vinden, inclusief de kosten van door de klant bepaalde verzendwijze. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met R&R Tackle, echter binnen 14 dagen na factuurdatum dient het verschuldigde bedrag, op een door R&R Tackle aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd te zijn bijgeschreven op de rekening van R&R Tackle. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag en rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geld. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van R&R Tackle en de verplichtingen van de klant jegens R&R Tackle onmiddellijk opeisbaar. R&R Tackle heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. R&R Tackle kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, in dien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. R&R Tackle kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

2.2 Incassokosten: Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien R&R Tackle aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2.3 Vrijwaringen: De klant vrijwaart R&R Tackle voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de klant aan R&R Tackle informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers vrij zijn van virussen en defecten.

2.4 Intellectuele eigendom en auteursrechten: Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt R&R Tackle zich de rechten en de bevoegdheden voor die R&R Tackle toekomen op recht van de Auteurswet. Het is niet toegestaan veranderingen op de website aan te brengen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

2.5 Aansprakelijkheid: Indien door R&R Tackle geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van R&R Tackle jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder punt 1.4 is geregeld. Wanneer de producent van een product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van R&R Tackle beperkt tot herstel of de vervanging van het product, danwel de terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is R&R Tackle niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, danwel het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van R&R Tackle of zijn ondergeschikten.

2.6 Overmacht: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch aan krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop R&R Tackle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor R&R Tackle niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hier worden o.a. werkstakingen bij toeleveranciers onder begrepen. R&R Tackle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat R&R Tackle zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover R&R Tackle ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is R&R Tackle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst.

2.7 Geschillen: De rechter in de vestigingsplaats van R&R Tackle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft R&R Tackle het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.8 Toepasselijk recht: Op elke overeenkomst tussen R&R Tackle en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.9 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij dit als gevolg van van de wet niet meer mogelijk is.

Aanvulling:

Ten behoeve van de achteraf betaalmethode middels Billink het volgende:

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die R&R Tackle in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt bij:

a) Risico analyses
b) De voorkoming, opsporing en bestrijding  van fraude of onregelmatigheden

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. ( hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Bilink, die de inning van de vorderingen verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.

De gehanteerde termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0.75% per maand ( waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.

In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- of aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus brekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgegaan.